Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

GATE- OG
VEGOVERSIKTEN:

Russervegen

(Innholdet er i sin helhet
hentet fra brosjyren
«RUSSISK KRIGSFANGELEIR
ØRMELEN 1944 - 1945»

utgitt av
Kulturkomiteen i Verdal.
Stoffet er tilrettelagt av Olav Lillesand. Billedmaterialet er utlånt av medlemmer av «Motstandsgruppa 1940-45» og privatpersoner i Verdal... )
Nye bilder er tatt av
Kjetil Dillan

Forord til brosjyren
RUSSISK KRIGSFANGELEIR:

«Det russiske gravstedet på
Ørmelen i Verdal,
er et minnesmerke
over krigens ofre.

Her ligger tretti russiske krigsfanger stedt til hvile. Det var unge menn som fikk bøte med livet i kamp for sitt land. Tortur, sykdom og sult ble deres undergang.

Minnesmerket er reist av folket i bygda.
Det er hegnet av
Verdal kommune og
er blitt et symbol for frihet og fred.


SENTRALE PERSONER
VED AVDUKINGEN
:
Oskar Øvre,
Christian Nevermo,
Sverre Vestvik,
Øystein Hovden

LAGT UT PÅ NETT:
27.01.08

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Den russiske krigskirkegård i Verdal med minnebauta

Trykk på bildet for større versjon.
Minnestøtten på den russiske krigskirkegården på Ørin. Reist av bygdefolket i Verdal.
Trykk på bildet for å få en større versjon med lesbar tekst. Foto: Kjetil Dillan.

Foto: Kjetil Dillan.

Gravplassen på Ørin ble offisielt innvidd i 1946
Søndag den 6. oktober 1946 ble minnestøtten over de russiske krigsfangene avduket på gravstedet på Ørmelen. Ca. 1000 mennesker var tilstede ved høytidligheten. Representanter fra den russiske ambassade i Oslo samt en militær avdeling fra Trøndelag Dragonregiment deltok i avdukingen. Chr. Nevermo, komiteens formann, holdt åpningstalen. Han redegjorde for bautaens utforming: Støpingen er utført av murmester Oluf Karlgård, Verdal, og minneplaten med inngraverte navn er utført av Lauritsens Steinhoggeri, Trondheim.

Avdukingen
Avdukningstalen ble holdt av sogneprest Øystein Hovden. Han holdt en gripende tale over de frihetskjemperne som har fått sin grav her i vår bygd, langt fra sitt eget fedreland og sine kjære: «Vi som står tilbake og får nyte godt av hva de ga, nemlig sitt unge liv også for vår frihet. Vi kunne gi så lite for å lindre deres smerter, men vi vil takke dem ved deres grav for den store innsats også for vårt land og folk.»

30 russiske krigsfanger døde i Verdal og har fått sine navn på minnestøtten
Den midlertidige gravplassen som tyskerne benyttet i furuskogen ved leiren, ble av kommunen ansett som uhen- siktsmessig. Det ble derfor vedtatt å få i stand en verdig gravlund et annet sted.

Kommunestyret i Verdal besluttet å søke statsmyndighetene om å få flytte likene av de russiske krigsfangene til en minnelund. Søknaden ble innvilget, og en kommunal nemnd som ble nedsatt, fikk i oppdrag å tilrettelegge erverv og anlegg av et nytt gravsted.

På forespørsel innvilget Verdalsbruket gratis tomt på sin eiendom på Ørin, og Kirkedepartementet godkjente søk- nad om gravplass utenom innviet kirkegård.

Flyttingen av likene fra furuskogen til minnelunden startet få dager etter frigjøringen. Tyske soldater som ennå var i Verdal ble beordret til å delta i dette arbeidet.


Se også Fangeleiren på Ørmelen og om Fangeleiren under Vuku Røde Kors Hjelpekors.

---------------------------
LAGT TIL 24. mars 2011:


KRIGSGRAVER
23. mars 2011 ble det lansert en ny database som resultat av et forskningsprosjekt som har pågått en stund ved Falstadsenteret. Prosjektet har vært å identifisere sovjetiske borgere som falt i Norge under 2. verdenskrig og
å etablere en database med informasjon om hver person. Du kan søke etter navn på krigsfanger på http://krigsgraver.no.

FAKTA OM KRIGSFANGER

 • Av ca. 100.000 sovjetiske krigsfanger i Norge døde omlag 13.000 under 2. verdenskrig.
 • Krigsfangeprosjektet ved Falstadsenteret hadde per mars 2011 identifisert 3400 av krigsfangene
  i tillegg til de 2700 som var kjent på forhånd.
 • I databasen www.krigsgraver.no kan pårørende (og andre interesserte) søke etter informasjon om
  hvor krigsfangene oppholdt seg da krigen ble avsluttet og hvor krigsfangene ble gravlagt.
 • Ved «Operasjon Asfalt» i 1951 ble ca. 8000 fangelik gravd opp og fraktet til et felles gravsted
  på Tjøtta på Helgeland.
<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>