Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

!
Har du opplysninger
vi mangler, vennligst send en mail til

i historielaget

Vi tar også i mot
gamle og nyere bilder
av gate- og veipartier, samt av
hus og bygninger. Sendes til

OPPDATERT:
01.02.2010

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner
Gate- og vegnavn i Verdal kommune: Akervegen - Avlingsvegen
Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN Akervegen NAVNSATT
HVOR Ørin OMRÅDE Industriområdet
STARTPUNKT Verdal havn
ENDEPUNKT
Hamnevegen
KJENTE BYGG
Aker barnehage (Nr. 1) Aker Verdal (2)
NAVN Aksnesvegen NAVNSATT
HVOR Leksdalen OMRÅDE Leksdalen
STARTPUNKT Avkjørsel fra Leksdalsvegen
ENDEPUNKT Gården Aksneshaugen
NAVN Allmenningen
NAVNSATT 29.3.1989
HVOR Øra Se tegning av Steinar Berg OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Gamle Storgate i Veita, vegstubb mellom Vestheim (Husumgården) og Reitangården
ENDEPUNKT Blindveg ned mot Verdalselva
NAVN Andevegen
NAVNSATT 27.09.1980
HVOR Forbregd/Lein
OMRÅDE Volhaugen
STARTPUNKT Avkjørsel fra Moholtvegen
ENDEPUNKT Blindveg
KJENTE BYGG Forbregd-Lein Barnehage (Nr.1)
NAVN Ando Indals veg
NAVNSATT 30.10.1978
HVOR Garnesfeltet
OMRÅDE Inndalen
STARTPUNKT Starter ved Garnesmarka
ENDEPUNKT Blindveg
PERSONEN BAK Sersjant Ando Indal. Forfatter av Garnesvisa, Se egen artikkel om Garnesmordet (PDF)
NAVN Antikvar Klüwers Veg
NAVNSATT
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Rundkjøring Mela/Hamnevegen/E72 og E757
ENDEPUNKT Rundkjøring Stiklestad allé/Fløytarvegen

Lorentz Diderich Klüwer (født på julaften 1790, død 1825), norsk offiser og arkeolog. Klüwer ble født på gården Bunes i Verdal, der familien hadde en sterk stilling som yrkesmilitære. (Far: Broder Wilhelm Klüwer og mor Sophie Hersleb Krog). Klüwer ble løytnant i 1808 og major i 1823. På krigsskolen hadde Klüwer fattet interesse for fortidsminner og reiste rundt, tegnet og beskrev historiske minnesmerker. Han ble kalt «antikvaren» for å skille ham fra den øvrige slekta. Klüwer ble anerkjent av sin samtid og fikk sitt gravsted utenfor Nidarosdomens alter.

I 2005 fikk Verdal Historielag trykket opp boka «Bonde-Praktika» forfattet av Klüver. Dette er den første lærebok i landbruk, utgitt av Det Kgl. Norske Vitenskabers selskab i 1815. Les mer på Hjemmeside for Lorentz D. Klüwer

NAVN Arnljots Gate
NAVNSATT
HVOR Melan
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Starter ved Torgils Gate
ENDEPUNKT Ender blindt lenger nord
NAVN Arntstuvegen NAVNSATT 30.10.1978
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Gamle Fergeveg i øst
ENDEPUNKT Granvegen i vest
NAVN Asbjørnsens Gate
NAVNSATT
HVOR Øra
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Nordgata i sør (tidligere Sørgata i sør, ble forkortet 26.11.01)
ENDEPUNKT Nordåkeren i nord
KJENTE BYGG Verdal Bil & Elektroservice AS (Nr. 8 - Norumgården på hjørnet Nordgata)
NAVN Askeladdvegen NAVNSATT
HVOR Tvistvold
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Eventyrvegen
ENDEPUNKT Blindveg i nordvest
NAVN Aspåsvegen
NAVNSATT
HVOR Leksdalen
OMRÅDE Leksdalen
STARTPUNKT Avkjørsel fra Leksdalsvegen
ENDEPUNKT Aspåsen
NAVN Aunflata
NAVNSATT
HVOR Leirådal
OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT Sentrum Leirådal
ENDEPUNKT Kryss Gamle - og Nye Skrovesvegen
NAVN Aunvegen
NAVNSATT
HVOR Ullvilla
OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Fra Grundfoss bru
ENDEPUNKT Kryss Aunvegen / Årstadbakkan
NAVN Austnesbakkan
NAVNSATT
HVOR Vuku
OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Avkjørsel RV 757 ved Bredingsberg
ENDEPUNKT Kryss RV758 / Jøssåsvegen
NAVN Austvollvegen
NAVNSATT
HVOR Volhaugen?
OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Volhaugvegen ved Holte
ENDEPUNKT Haug
NAVN Avlingsvegen
NAVNSATT 04.12.1985
HVOR Baglan/Berg
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Bergshaugen
ENDEPUNKT Blindveg i nordøstlig retning
<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>