Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Hentet fra
Årbok 1989

Av
Jørgen Johnsen

SE OGSÅ:
Husmannsplassen Mønnes-stykket
(Av Hans Jøsås)

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Årbokoversikt

LAGT UT PÅ NETT:
08.03.2011
Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Husmannsplasser i Leksdalen


Margrete og Martin Tusetenget - husmannsfolk i Tusetenget 1878- 1933. Begge var velsignet med god helse, Martin ble 90 og Margrete 97 år.

Jeg har registrert alle husmannsplass- ene i Leksdalen, og plassene har fått referansenummer etter det økonom- iske kartverk. Vi skal her ta for oss
de under Tuset Nordre.

#Billedtekst side 130: Margrete og Martin Tusetenget - husmannsfolk i Tusetenget 1878- 1933. Begge var velsignet med god helse, Martin ble 90 og Margrete 97 år.

Tusetenget
Plassen var den eneste under Tusetgårdene som ble selveierbruk. Den lå like ved Sparbugrensa på øvre sida av vegen. Den første husmannen var Nils Pedersen Hjelmset, som kom fra Sparbu i 1870-åra. Kona het Gurianna Larsdtr. og var av Skrovesslekta.

Det blir fortalt at Nils ikke fikk tid til å bygge opp mer enn halve stua på plassen, før han reiste tilbake til Sparbu i 1878. Han har vel bodd på Tuset Nordre hos broren, og kanskje leiet litt jord hos han til buskapen.

Samme året kom en ny familie fra Sparbu. Det var Martin Lorentsen som var fra Kalsethåggåen, og han var født i 1847. Kona het Margrete Andersdtr. og var fra Skeistrøen i Sparbu. Hun var også født i 1847.

Martin tok straks til med å sette i stand husa og dyrke opp jorda, men det første året var det bare stua som var beboelig. Margrete og Martin hadde for til to sauer og ei geit da de begynte, etter hvert ble det 15 mål dyrket jord på Tusetenget.

T.v:
Nikoline M
arie Andersdtr. Tusetvald f. 1816 var mor til Margrete. Hun bodde hos dattera på Tusetenget i 1900. Folketellinga for- teller oss at hun ble forsørget av sviger sønnen. Slik var ofte aldersomsorgen den gang.

Som så mange andre måtte Martin ta seg arbeid utenfor bruket. Han hadde pliktarbeid på gården som måtte passes, ellers tok han på seg handgrøfting og handsaging dvs. saging av bord. Det fortelles at han og en kamerat fra andre sida av Leksdalsvatnet - Hans Svedjan - gikk til fots fra Leksdalen og helt til Skalstugan for å utføre saging. Hans hadde tresko på beina, og saga bar de hvert sitt stykke av vegen.

Martin satte også opp «fastbainnga» eller skigard for folk, og Margrete på sin side var selskapskokke både i Leks- dalen og i Sparbu.

Martin var husmann på Tuset- enget i en årrekke og var vel en av de siste husmenn i Verdalen da han sluttet i 1933. Han døde i 1937 og Margrete i 1944.

Paret hadde to barn:
1) Marie Martinsdtr. Tuset 1877. Gift med Erling Nilsen Sandvik fra en plass under Vist. Han var tømmermann. Marie kjøpte Tusetenget i 1933. Hun var da enke.

Sverre Martinsen Tuset f. 1881. Gift med Julie. Bosatte seg ved Trana på Steinkjer.


I 1934 ble det feiret diamantbryllup i Tusetenget. Sittende fra venstre Martin Lorentzen Tuseteng og kona Margrete. Mellom dem står Eldrun Stavrumf. Okstad. Stående fra venstre: Julie Tuset, Sverre Tuset (sønn av brudeparet). Arne Okstad, Marie Sandvik f. Tuset (datter av brudeparet), Borghild Okstad, Martin Tuset med sønnen Torstein på armen, Ingeborg Tuset. Her er det altså fire generasjoner samlet både på Sverres og Maries side.

Marie og Erling Sandvik hadde disse barna:
1) Martin Sandvik f. 1902. Død ugift i ungdomsåra.
2) Einar Sandvik f. 1905. Død 1928 ugift.
3)
Borghild Sandvik f. 1906. Gift med Arne Okstad fra Sparbu. Borghild og Arne kjøpte Lunnan i Marken i Leks- dalen og fikk seg heim der.
Marie Sandvik hadde Tusetenget til 1948 da hun solgte til Gunnar Hallem, som var gift med datterdatteren hennes.

Nersveet eller Trøa
Plassen lå ved skogkanten like ved bekken på nordsida. Husmann her fra 1854-1890 var Kristian Iversen Bremset- håggåen (Hagen) fra Sparbu. Han var født i 1823.

Kristian ble gift i 1850 med dattera på Ellingplassen, Ragnhild Ellingsdtr. f. 1829.

Han ble gjerne kalt Kristian «Fastan», et hengenavn han fikk fordi han brukte å si at han var «fastan» når han kom på besøk til folk. Det var smalhans heime i Trøa, og han fikk nok som regel en matbit dit han kom.


Tusetenget fotografert i krigstida. Disse husa ble revet i 1949.

Både Kristian og kona døde på Tillerenget, han i 1893 og hun i 1900. De hadde visstnok bare ett barn i ekteskapet: 1) Kasper Johan Kristiansen f. 12. juni 1854 på Sveet, død 1865. Kristian hadde ett barn før han giftet seg. Det var Ingeborg Kristiansdtr. Sendesvald f. i 1847. Hennes mor var Elen Karlsdtr. fra Ellingplassen. Hun var søster til Kristians kone. Ingeborg reiste til Bindalen i 1873. Plassen ble nedlagt etter at disse flyttet ut.

Gammelplassen eller Ellingplassen
En Ole Andreasen Gulstad fra Sparbu eller Ogndalen fikk festekontrakt på denne plassen i 1823. Han var født ca. 1787, og ble gift i 1815 med enken Anne Ågesdtr. Tuset f. 1767 i Sparbu (Hodalsslekta). Hun var enke etter gård- eier Anders Jensen Tuset. Både Ole og Anne døde på plassen i 1849.

I 1840 kom han som plassen fikk navn etter, nemlig - Elling Andersen f. 1800 på Stiklestad, død 1886. Han ble gift i 1827 med Ingeborg Pedersdtr. Tusetvald søndre (1800-1876). Elling var tresko-maker. På denne tid var det disse barna på Ellingplassen:

1)

Elen Karlsdtr. Tuset f. 1826. Hun var Ingeborgs datter og ble senere gift med Aron Jørgensen født 1797 i Sparbu. De bodde i en jordhule, kalt Aronhytta i skogen på Tuset Søndre. (Se ellers artikkel i årboka for 1988).
2)

Ragnhild Ellingsdtr. Tuset f. 1829 på Forbregdsvald. Gift i 1850 med Kristian Iversen Bremsethåggåen. Han var også husmann under Tuset Nordre, se nærmere under omtale av Nersveet eller Trøa.
3) Pauline Ellingsdtr. Tuset f.1834. Gift med Ole Hågesen som senere ble husmann på plassen.
4)

Anne Marta Ellingsdtr. Tuset f. 1842 på Tusetvald. Gift i 1863 med Andreas Olsen Hauganvald f. 184] på Ottermoen. De bodde på Lyngåsplassen Ausen Nordre i 1865, men kom senere til Reitbakken under Skrove.

Elling Andersen var husmann på plassen til ut i 1870-åra, da svigersønnen Ole Hågensen Svarthaugen fikk overta. Han var innflytter fra Tolga (Os) og født i 1824. Ole var skredder og giftet seg som nevnt med Pauline Ellingsdtr. i 1862. Barna deres var:

1) Hans Eliseus Olsen f. 1862. Han ble handelsmann på Steinkjer.
2) Ingeborg Oline Olsdtr. f. 1865. Gift med meieribestyrer Johan Iversen Bakke f. 1864 i Tingvold i Aure sogn.
3) Olufine Petrine Olsdtr. f. 1871.
4) Julianne Olsdtr. f. 1873. Gift med K. Koefoed. De hadde et småbruk i Sjøbygda.

Pauline og Ole reiste i 1880-åra til Rødøn i Sverige, der han døde i 1888 og Pauline i 1894.
Ole Hågensen var den siste husmannen på Ellingplassen. Jorda ble lagt til innmarka på gården.

Øversveet
Denne plassen lå oppe i skogen omlag 650 meler fra gården. Anders Olsen Musum tok unna dette stykket som kår, da han solgte Tuset Nordre i 1822. Han var sønn av Ole Iversen Haugan (Hauganslekta). Mora var av Musumslekta. Anders ble i 1815 gift med dattera på Tuset Nordre - Anne Hansdtr. Barna deres var:

1) Elias Andersen Tuset f. 1818.
2) Inger Maria Andersdtr. Tuset f.1823. Gift i 1844 med John Jensen Tusetvald, husmann på Flatåsen under Tuset Søndre.
3)

Hanna Andersdtr. Tuset f. 1831. Gift 1855 med Johannes Johannesen Tuset f. 1824 på Storsveet under Tuset Søndre.

Hanna og Johannes var husmannsfolk på Øversveet fra 1855 til omkring 1895. De hadde disse barna:

1)

Johan Johannesen Tuset f. 1856. Han reiste omkring 1880 til Orkadalen der han i 1886 ble gift med Eli Olsdtr. Flaaskog fra Orkdalen. Johan var baker på Melandsøren i Geitstrand, men reiste til USA i 1888. Kona og to barn fulgte etter i 1890.
2)


Andreanna Johannesdtr. Tuset f. 1858. Hun flyttet også til Orkdalen, der hun i 1886 ble gift med enkemann Fredrik Johansen Husby. De bodde på gården Husby, der han var selveier i 1900. Han betegnes som forhenværende betjent ved Straffeanstalten i Trondheim. De hadde visstnok ikke barn.
3) Anton Johannesen Tuset f. 1861. Reiste trolig til Sverige.
4) Bernt Johannesen Tuset f. 1863. Utvandret til USA i 1887.
5)

Margrete Oline Tuset f. 1866. Det er uvisst hvor hun ble av, men hun var eneste barn heime på plassen i 189!, så hun er trolig blitt med foreldrene sørover.
6) John Martin Tuset f. 1872. Utvandret til USA i 1890.

Det fortelles om Hanna og Johannes Tuset at sønnen på Tuset Søndre var med og skysset dem med hest til Trones, derfra ble de med en båt til Trondheim i 1890-åra. På reisen fra Tuset skal de ha stoppet opp på Klingbakken ved Hallem og sett seg tilbake. Det var vel siste gang de gamle så Leksdalen. Husmannen skal ha sagt at han sørget over plassen, men en av sønnene som var med på turen mente at «når ikke plassen sørger for oss, så sørger ikke vi over plassen heller». Det verserer en fortelling om at de reiste til USA, men det er ikke riktig.

I en annen fortelling heter det at Hanna og Johannes havnet på et hospital i Trondheim. Dette kan stemme for Hanna Andersdtr. Tusetvald finnes død i Orkdalen i 1898. Hun var da enke, så mannen kan muligens være død i Trondheim

Det er Jostein Molde som er kilde for opplysningene om de som flyttet til Orkdalen.

Hanna, Johannes og familien ble de siste beboerne på Øversveet. Jorda ble brukt av gården til like etter 1945.

Kåret
Ando Jonsen Tuset skulle ha kår av gården bestående av et par jordstykker, da han solgte gården i 1830 til sønnen Anders. Den andre sønnen, Johannes, skulle etter farens død ha et jordstykke som kår. Ando døde i 1839, og da ble det en del uoverensstemmelser mellom brødrene om dette jordstykket som Johannes skulle ha. Det ble til at Johannes fikk flytte på Kåret.

Johannes Andosen Tuset f. 1803 giftet seg 1. g. i 1832 med Sara Andersdtr. Røssenget f. 1798 på R. død i 1851.
I dette ekteskapet var det disse barna:

1) Benjamin Johannesen Tuset f. 1832 død 1834.
2)
Ole Johannesen Tuset f. 1836. Gift i 1861 i Sparbu med Marit Jonsdtr. Nessvald (54 år). De ble boende i Sparbu.

Johannes giftet seg igjen i 1852. Denne gang med Gollaug Jonsdtr. Myrsvald f. 1793. Hun var fra Stangvik på Nordmøre. På skiftet etter henne i 1861 etterlater hun seg disse arvingene:

1) Andreas Mortensen på Hegberg i Tingvold på Nordmøre.
2) Anne Pettersdtr. f. 1823 i Stangvik. Gift med Andreas Arntsen Fleskhusvald.
3) Mina Johnsdtr. Gift med Hans Johnsen som var vognmann i Trondheim.

Kårplassen lå på søndre side av bekken, like ovenfor riksvegen. Den ble nedlagt etter at Johannes døde på Kåret i 1868. (Tusetslekta).

....................................................................
Av Jørgen Johnsen.
Hentet fra Årbok 1989 (Utsolgt)