Hans Jøsås (1918 - 2006)

Til minne

Et mangeårig æresmedlem i Verdal Historielag gikk bort den 9. juni i år. Hans var født i Øster-Jøsås i 1918. Han ble døpt samme dag som bestefaren, Hans Johannesen Jøsås, ble stedt til hvile fra Vuku kirke.

Det var på mange måter noe symbolsk over dette at han fikk navn etter bestefaren på en slik måte, det vitner om tradisjonsbæring av beste slag. Og en tradisjonsbærer har Hans Jøsås vært i alt sitt virke. I historielagets bøker finnes det atskillige artikler som er blitt til gjennom hans penn.

Han er til dags dato, uten forkleinelse for noen andre, den absolutt mestproduserende bidragsyteren til årboka. Hele 41 artikler er blitt til fra hans hånd fra 1977 til 2000, et snitt på nesten to artikler per år. Han har levert mange tradisjonsfortellinger, og bidratt til at historia omkring mange av husmannsplassene omkring Stene og Jøsås er festet til papiret. Han arbeidet på «gammelmåten» - brukte tradisjonelle håndfaste oppslagsverk, og blyanten og viskelæret var viktige redskap i hans arbeid med lokalhistorie.

Han hadde til det siste et usedvanlig god minne. De aller fleste kildehenvisningene i etterkant av hans artikler hadde oftest ei linje: Det eldre folk har fortalt. Noe som vitner om glede med fortellertradisjon, som man fikk ta del i når en kom på besøk til Jøsås.

Han var et arbeidsjern i flere henseende. Både gjennom politisk arbeid, lagsarbeid, frivillige organisasjoner og ikke minst privat som gårdbruker. Han var aktiv i politikken omtrent hele sitt yrkesaktive liv, satt i kommunestyret fra 1955 til 1971, og to perioder i formannskapet. Han var med da Vuku Ungdomslag fikk etablert kino i bygda, og var medlem av kinostyret i nesten alle år den var i drift.

Hans var ikke spesielt opptatt av de store hendelsene i bygda, men de små fornøyelige fortellingen var heller noe han likte å formidle. Dette vitner om en lun humor, noe han hadde sansen for i alle sammenhenger.

Vi lyser fred over Hans Jøsås sitt minne.

Bondesangen

Melodi: Rett som ørnen stiger…

All kultur er dyrken / først og fremst av jord;
Der er moderstyrken / først bak plogen gror.
Samfundslivet frem / bygd og by og hjem.
Første bonden var /hele landets far.

Jord du er vaar moder / over alt ennu.
Skifter livets goder / trofast bliver du.
Ligger hvor du la / bygder hvor vi ga,
Aarvisst enn i dag / aandens underlag.

Jorden skal du ære / hellig er din jord.
Bonde skal du være / hedersnavn i nord.
Signe Gud enhver / som sin jord har kjær.
Mens sitt liv han saar / på sin grund og gaard.

Sterk som havets bølge / Norges bondestand.
Sine fedre følge / tro mot Gud og land.
Bølg til tegn derpaa / aks og blad og straa.
Bølg fra støl og strand / om vårt fedreland.

Jonas Dahl

..............................
Hentet fra Årbok 2006

Statutter for Hans Jøsås' Minnefond

  1. Hans Jøsås' Minnefond er oppretta av Verdal Historielag til minne om æresmedlem i laget Hans Jøsås (1918-2006). Fondet har grunnlag i gåve på kr 100 000,- frå Hans Jøsås sin familie.

  2. Renter eller avkastning av fondet kan kvart år av styret i Verdal Historielag lysast ut for bruk til lokalhistoriske oppgåver, gis som stønad til lokalhistorisk arbeid, eller leggast til fondets kapital.

  3. Andre gåver til Verdal Historielag kan, når det er naturleg, leggast til fondet.

  4. Fondet sin grunnkapital kan bærre brukas i særlege tilfelle.

  5. Styret for fondet er styret i Verdal Historielag.

    ………………

Vedtatt i styremøte i Verdal Historielag den 26. februar 2007. (Henta frå Årbok 2007)