Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Heimbrøggi ol' å uttrøkk. Trøndersk skreft å uttale

Følg Heimbryggi
ol' og utrøkk.
Trøndersk skreft
og uttale!

LAST NED
ORDLISTA
!
(Excel)LAST NED
ORDLISTA
!
(PDF)

Lagt ut på nett:
24.06.12

Heimbrygga ord
Trønderord
trønderskordlest

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Trøndersk ordlestTrøndersk ordbok

På Internett finns det ein masse nættsteda der det e lesta opp trønderske ord og veindinga.

På Facebook e det også ei grupp som heite «Heimbrøggi ol' å uttrøkk. Trøndersk skreft å uttale.» Undertegnede har på vægne tå gruppa syjdd sammen eit Excel-dokument der æ har dyjtta in ord og veindinga frå diverse nættsteda æ har googla fram på Internett. Datafila e langt fra ferdig, og har fortsatt nån døbbeltføringa.

Last ned ordlista! PDF-fil
Ordlesta bli oppdatert måntle...
Ordlesta vil heile tida bli oppdatert, men da språket stadig e i eindring, vijl ordlesta heiller ailder bli heilt færdig. Men feil og mangla, ska vi i fællesskap prøv å fjærn ætti kvart. Uinner «ORDTYPE» e det ein del feil, men dét skyildes i hovedsak ein datamæssig sorterings-glipp tå uinnertægnede, som det tar tid å rætt opp.

Excel-arket består bl.a. tå følgende variabla:
| ORD | BETYDNING/SYNONYM | EKSEMPLER/FORKLARING | KODE | KJØNN | ORDTYPE >>>

På variablan e det sætt opp eit fijlter - og det ska ætti kvart bli ænkelt å sorter på aill ovenstående variabla - f. eks. betydningen av eit ord, ordtype…

I Ark-fanan nederst på dokumeintet fijnnes bl.a. variablan:
| INNLEDNING | ORDLISTE | Skjellsordbok | KODER | Æksæmpla | Stedsnamn |
Fornavn | Dyrisk | Ressursa |
- så du kain lett gå frå det eine arket te det ainnere...

DATAMESSIG SKALERBART
Reint datamæssig e dokumeintet lett skalerbart (utvidbart) - i ferrhold te eventuelt å lægg te nye arkfana, fleire nye variabla (f.eks. ein egen variabel om KOR i Trøndelag ordet bli brukt/sagt, VARIANTA av ordet, OPPRIJNNELS, ja egentle ka som heilst ainner variabla som meir profesjonelle enn det vi e og ønske, og trøng ferr å katalogiser eitt ord/ordtrykk, og vijl bruk tid på.

HJØLP TE Å OPPDATERE ORDLESTA
Dersom du ønske å hjølp te å oppdater ordlesta, kain du ta kontakt med undertegnede på kurt.evert@live.no. Ordlesta e også lagt ut som PDF-fil, men dein vijl itj bli oppdatert lik oft som Excel-fila.

FELLESPROSJEKT
Ordlesta hen e kanskje dein første som overhode e laga som eit stort felles prosjækt, der aill medlæmman i gruppa e med å lage ijnnhoildet! Så dæffer blir som regel itj nån enkæltpersona kreditert (unnjtatt uinner 'æksæmpel ' der det e litt længer utgreinga og dæffer litt meir ætterrættele å skriv kæm som har kymmi med det.) Men takk te aill i hop! Uten dåkkers store kunnskap og innjsats , inga omfangsrik ordlæst - ei ordlest som også ferhåpentlevis vilj vårrå med på å dokumentér ord som e i færd med å bli bort frå daglietalen ruindt omkreng i Trøndelag. Eillers har æ det enormt arti når e «rappe» teng på Facobooksida vårres eiller kopiere go'e ord, begrep og veindinga. Æ håpe at aill ainner som bidrar med stoff har det lik artig som æ har det!

Å LÅVVÅ MED ORD
Æ vilj avslut med ein slags omskriving tå Sylfest Lomheim, profæssor i filologi: Ordan e ueindelige son som dæm variere: dæm e korte og lange, vage og presise, høytidele og arkaiske eiller kvardagsle og simple, vanlige eiller skjeldne, vænnlige eiller fiendtlige, tradisjonælle eiller nye (heimbrygga…) norske eiller innjlånte fræmmedord … Vi har politiske ord, ideologiske marskøra, tomme frasa, rammanes formuleringa, ramme alvor, humoristiske ordspæll, språkle hjærnevask og uferståele tåkeprat...
 
Matematikk e eit viktig språk, spesielt der 'vanle' språk bli fer omtreintle. Dæffer brukes det taL og bokstava som ein konsekvens av at my med nødveindigheit må/bør uttrøkkes heilt æksakt. Språk som vanle kommunikasjon meillom følk kain ailder bli nå fer mænneska som gjern vilj ha A4-løsninga eiller eit fasitsvar med tri streka uinner. Språk e ailt det i meillom: glede, feruindring, historie, tap, overraskelsa, nye veindinga, seier, nytels, framtidshåp og sorg… Språket e det vi levve i og tå - og med! Og språket vårt (trøndersk) ska vi ta vare på, vårrå stoilt tå – og bruk!

Kurt Evert Stenbakk
(OLinnjsamlar)


.........................................................................................................................................................................

Æ vijll når æ nu har muligheita, skryt litte tå Verdal historielags årbøker. I dæm fijnn vi følgende artikla om verdalsdialækta:

ARTIKKEL
ÅR
SIDE
FORFATTER
Berja - ord som nu er borte
1982
153
Prestmo, Reidar
Franske ord i verdalsdialekten
1990
138
Ranheim, Magnus B.
Gamle ordtak og uttrykk i Verdalsdistriktet
1993
208
Landfald, Kjellrun
Gamle ord og uttrykk fra Verdal
1990
240
Landfald, Kjellrun
Navneformer og Kasus
2000
203
Stiklestad, Knut
Ord og uttrykk fra Verdalsdialekten
1991
213
Landfald, Kjellrun
Talemålet i Vera
1991
207
Lauritzen, Kristin

........................................................................................................................................

Nån tå nættsian vi har «rappa» teng ifrå:
| Trøndernes fagforening | Trønderske ol å uttrøkk | Trønderske ord - best of | Trønderske ord |

Ein vakker dag har vi lerdd så my og «rappa» så my tå kvarainner at vi kanskje bli så flink at vi kain møtes te holmgang, te eit nyjtt slag, ja ein real ordkrig - på Stiklestad!?

Sia hen vart sist oppdatert: 14.11.2018